Algemene voorwaarden Dancemind

De lessen, workshops en trainingen onder begeleiding van een gecertificeerd docent van Dancemind en zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de cursist.

Dancemind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen.

Cursisten dienen de docent te informeren over hun gezondheid/fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in deze situatie.

Dancemind aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen.

De zaal waarin de lessen plaats vinden is gehuurd. U bent te gast. Wees andere bezoekers niet tot last en laat alles schoon achter.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zolang u cursussen volgt bij Dancemind, u stemt ieder blok in met deze voorwaarden en de eventuele aanpassingen hierop.Inschrijving

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Na inschrijving bent u verplicht tot betaling van het verschuldigde lesgeld voor de les(sen) en blok(ken) waarvoor u zich heeft ingeschreven. Het verschuldigde tarief kunt u vinden onder het kopje tarieven op de website van Dancemind.

Inschrijving geldt voor de duur van één blok, zonder opzeggingstermijn.

Bij inschrijving betaal je vanaf de dag waarop u start.

Minderjarigen mogen zich niet inschrijven zonder toestemming van ouder(s)/voogd. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor de minderjarige(n) aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene, inschrijving- en betalingsvoorwaarden.


Inhaallessen

Mits de cursist zich 24 uur vantevoren afmeldt, is het niet mogelijk een inhaalles te volgen. Een inhaalles is alleen mogelijk gedurende het betreffende blok, waarbij de cursist zal kunnen kiezen uit het volgen van een andere les dan waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Deze inhaalles is op basis van beschikbaarheid.

Als u zich afmeldt, dan gaat dit niet van de prijs af. Dit is een vaste prijs per blok. Dit geldt ook voor vakanties. Ter compensatie worden er ieder blok maar 10 weken in rekening gebracht, omdat 1 les als gratis proefles wordt gegeven.

Indien de les onverhoopt komt te vervallen, zal de docente proberen iedereen tijdig in te lichten. Meer dan twee uitgevallen lessen worden ingehaald of terugbetaald.


Overmacht

Overmacht impliceert een tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakomen. De tekortkoming (het niet-nakomen) kan niet aan Dancemind worden toegerekend,

indien de tekortkoming niet is te wijten aan Danceminds schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt. De omstandigheden waaronder Dancemind niet het risico van de tekortkoming draagt, worden ingevuld aan de hand van de wet, de rechtshandeling of, bij

gebreke daarvan, aan de hand van de verkeersopvattingen. Dancemind kan in geval van overmacht geen restituties doen.


Privacy

Uw persoonlijke gegevens, worden gebruikt voor de lesadministratie van Dancemind. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om u te informeren over de lessen. Deze gegevens zal Dancemind niet doorgeven aan derden. U heeft te allen tijde recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens. Zolang u klant bent bij Dancemind blijven uw gegevens bewaard.

Het is niet toegestaan om tijdens de lessen foto’s of video’s te maken. Dit mag uitsluitend met toestemming van de docent en medecursisten.

Er wordt door Dancemind zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u contact opnemen met Dancemind.

Betalingstermijnen

Het lesgeld kan in één keer of in 3 termijnen betaald worden. In het laatste geval wordt er iedere eind van de maand (28/29/30/31ste) een factuur verstuurd.

De factuur zal binnen 14 dagen moeten worden voldaan, anders worden er extra kosten in rekening gebracht.

Bij niet tijdige betaling moeten er naast de achterstallige lesgelden administratiekosten worden betaald.

Als het lesgeld na 14 werkdagen nog niet is voldaan, zal de cursist toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan dan voor de gemiste lessen, geen aanspraak gemaakt worden op de inhaallessen.
Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend, mondelinge opzeggingen worden niet beschouwd als officiële opzegging.

Bij tussentijdse beëindiging van de lessen is restitutie niet mogelijk.